SELECT *, goalpage.id AS ids FROM goalpage LEFT OUTER JOIN goalpagecontent ON goalpagecontent.goalpageID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageID ON pageID.contentID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageIDcontent ON pageIDcontent.pageIDID = pageID.id WHERE pageID.contentTable = 'goalpage' AND pageID.id = '52853051' ORDER BY goalpage.sortnr

Inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barn

  • Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi.
  • Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.
  • Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.

Våre tiltak for å oppnå dette i år:

  • Vi ivaretar barndommens egenverdi ved at vi tilrettelegger dagen slik at lek har en sentral plass.
  • Vi møter barna for den de er, og ikke hvilket kjønn de er.
  • Vi tilbyr jenter og gutter samme utvalg av aktiviteter, og utfordrer barna til å velge utradisjonelt med hensyn til aktiviteter.
  • Vi voksne møter barna med den samme respekt som vi møter voksne med. Vi lytter, forsøker å forstå og møter de med anerkjennelse.