SELECT *, goalpage.id AS ids FROM goalpage LEFT OUTER JOIN goalpagecontent ON goalpagecontent.goalpageID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageID ON pageID.contentID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageIDcontent ON pageIDcontent.pageIDID = pageID.id WHERE pageID.contentTable = 'goalpage' AND pageID.id = '52855292' ORDER BY goalpage.sortnr

Sosial kompetanse

  • Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap.
  • Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.

Våre tiltak for å oppnå dette i år:

  • Vi vil være sammen i mindre grupper, slik at vi gjennom ulike aktiviteter kan øve på å lytte til og gi respons på andres initiativ, vente på tur, kjenne egne grenser, respektere andres grenser og øke selvfølelsen.
  • Vi vil bli kjent med egne og andres følelsesuttrykk gjennom blant annet bøker, bilder, musikk, samtaler og andre aktiviteter.
  • Gjennom gode fortellinger og barnebøker vil vi gi barna handlingskompetanse, gjenkjennelse og gode rollemodeller.
  • Vi vil legge til rette for gode vennskap og vise barna verdien av det å ha en venn.
  • Vi vil være bevisste og gode rollemodeller som tilrettelegger for kultur- og verdiformidling og barns egen kulturskaping.
  • Vi vil lage fellesarrangementer på tvers av avdelingene med musikk, dans, teater og bevegelsesleker.
  • Vi vil inspirere til felles prosjekter som f.eks husband og teatergrupper.
  • Vi vil gjennom daglige samspillsituasjoner, som for eksempel måltider, legge vekt på et godt felleskap, slik at barn og voksne lytter til hverandre og har gode samtaler.