SELECT *, goalpage.id AS ids FROM goalpage LEFT OUTER JOIN goalpagecontent ON goalpagecontent.goalpageID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageID ON pageID.contentID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageIDcontent ON pageIDcontent.pageIDID = pageID.id WHERE pageID.contentTable = 'goalpage' AND pageID.id = '52855287' ORDER BY goalpage.sortnr

Danning gjennom omsorg, lek og læring

  • Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
  • Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene.

Våre tiltak for å oppnå dette i år:

  • Vi vil gi rom og tid til leken, legge til rette for at barna leker i mindre grupper, og anerkjenne barnas lek som deres viktigste måte å uttrykke seg på.
  • Vi vil legge til rette for gode møter mellom mennesker i hverdagen som gir anerkjennelse, livsglede og utvikling.
  • Vi vil legge til rette for gode møter med litteratur, kunst og kultur, samtidig må vi ivareta barnas egen kultur og deres respons i disse møtene.
  • Vi vil være bevisste rollemodeller.
  • Vi vil gjøre hverdagen trygg for barna med kjente og forutsigbare rutiner.
  • Barna skal få oppleve naturen, og med utgangspunkt i deres nysgjerrighet og sanseopplevelser, skal vi stimulere lysten til å lære og ha resepkt for den.