SELECT *, goalpage.id AS ids FROM goalpage LEFT OUTER JOIN goalpagecontent ON goalpagecontent.goalpageID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageID ON pageID.contentID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageIDcontent ON pageIDcontent.pageIDID = pageID.id WHERE pageID.contentTable = 'goalpage' AND pageID.id = '52855286' ORDER BY goalpage.sortnr

Barnehagens mål og satsinger

  • Thor Olsens barnehage arbeider aktivt med bøker, høytlesning og tekstskaping. Gjennom god barnelitteratur ønsker vi å gi barna felles referanser og gi næring til deres lek og språk.
  • I det kommende året vil Thor Olsens barnehage øke innsatsen og redusere kvalitetsforskjellene på vårt foreldresamarbeid.
  • Lek er en stor og viktig del av bardommen og setter stort preg på barns hverdag. I Thor Olsens barnehage vil vi arbeide for å gi leken dens nødvendige plass og anerkjennelse.

Våre tiltak for å oppnå dette i år

  • Vi vil øke vår kompetanse om litteratur, bokformidling og tekstskaping, anmelde aktuelle barnebøker og holde oss oppdaterte på ulike litterære tilbud og nyutgivelser.
  • Barnehagen skal ha et bredt og tilgjengelig utvalg av kvalitetsbøker for barn.
  • Barnehagens ledelse vil fokuserer på et tettere og mer systematsik samarbeid med FAU og skape en større helhet for de to samarbeidsutvalgene.
  • Barnehagen vil øke innsatsen på ulike foreldrearrangementer og kvaliteten på disse som for eksempel, sommerfestival, vennedag og lucia.
  • Barnehagen vil arbeide med å skape en bedre og mer sammenhengende informasjonsflyt fra barnehagen som helthet og fra hver enkelt avdeling.
  • Vi vil øke vår kompetanse på lek og lekemateriell.
  • Gjennom fagdager, plandager, avdelingsmøter og dugnadsarbeid vil vi øke fokuset på lekens egenverdi, voksnes rolle i lek, lekemateriell og inspirerende rom, inne og ute.