SELECT *, goalpage.id AS ids FROM goalpage LEFT OUTER JOIN goalpagecontent ON goalpagecontent.goalpageID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageID ON pageID.contentID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageIDcontent ON pageIDcontent.pageIDID = pageID.id WHERE pageID.contentTable = 'goalpage' AND pageID.id = '52855609' ORDER BY goalpage.sortnr

Danning gjennom omsorg, lek og læring

  • Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
  • Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene.

Våre tiltak for å oppnå dette i år:

  • * Vi snakker med foreldrene og lytter til deres synspunkter i forhold til hvert enkelt barns behov.
  • * Vi legger til rette for lek og samspill
  • * Bruker tid på fysiske og følelsesmessige uttrykk, og ønsker at barna skal få en økende forståelse for egne og andres behov
  • * Vi markerer høytider som jul og påske
  • * Barna skal oppleve voksne som ser hvert enkelt barn, deres kompetanse og potensial, og støtte og veilede der de måtte trenge det. De voksen skal være gode rollemodeller.