SELECT *, goalpage.id AS ids FROM goalpage LEFT OUTER JOIN goalpagecontent ON goalpagecontent.goalpageID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageID ON pageID.contentID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageIDcontent ON pageIDcontent.pageIDID = pageID.id WHERE pageID.contentTable = 'goalpage' AND pageID.id = '52854956' ORDER BY goalpage.sortnr

Sosial kompetanse

  • Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap.
  • Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.

Våre tiltak for å oppnå dette i år:

  • Barna skal oppleve å ha engasjerte og tilstedeværende voksne i sin hverdag. Tilstedeværelse danner grunnlag for gode relasjoner mellom barn-barn og voksen-barn.
  • De voksne skal være gode støttespillere for barna i lek, formingsaktiviteter og fysiske aktiviteter slik at de opplever mestring.
  • Vi tilrettelegger for leker der samarbeid og inkludering står i fokus.