SELECT *, goalpage.id AS ids FROM goalpage LEFT OUTER JOIN goalpagecontent ON goalpagecontent.goalpageID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageID ON pageID.contentID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageIDcontent ON pageIDcontent.pageIDID = pageID.id WHERE pageID.contentTable = 'goalpage' AND pageID.id = '52854953' ORDER BY goalpage.sortnr

Samarbeid med barnas hjem

  • Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
  • For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skalhver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Våre tiltak for å oppnå dette i år:

  • Vi har daglig kontakt med foreldrene hvor vi utveklser nødvendig informasjon vedrørende barnet.
  • Vi er lydhøre overfor foreldrenes ønske for eget barn
  • Foresatte inviteres til samtale to ganger pr år
  • Det gjennomføres 2 foreldremøter i løpet av året, med bl.a gjennomgang av årets innhold.
  • Barnehagen inviterer til ulike arrangementer, FN-kafe, foreldrekaffe, Lucia-markering, sommerfest.
  • Vi har SU møter minst to ganger pr år