Progresjonsplan for de syv fagområdene

Kommunikasjon, språk og tekst

1-2 år
 • Vi forteller eventyr med hjelp av konkreter.
 • Vi har bilde- og pekebøker lett tilgjengelig for barna og bruker disse aktivt.
 • Vi har fokus på både det verbale og det nonverbale språket til barna.
 • Vi bruker enkle rim og regler og sanger med bevegelse.
3-4 år
 • Vi leser eventyr, dramatiserer og drar eventyrene med inn i lek.
 • Vi bruker bøker med mer tekst (dialogisk lesing med barna).
 • Vi jobber med konfliktløsning og samarbeid, og å sette ord på egne følelser og ønsker.
 • Vi utvider sangrepertoar med flere vers og mere tekst.
Skolestartere
 • Vi leser og dramatiserer kjente eventyr
 • Vi bruker følgebøker.
 • Vi jobber med å løse problemstillinger/konflikter og skape positive relasjoner i lek.
 • Vi synliggjør tall og bokstaver og vi leker med språket sammen med barna.
 • Vi jobber med skriveforberedende aktiviteter og blyantgrep.

Kropp, bevegelse og helse

1-2 år
 • Vi bruker inne og uteområdet aktivt slik at barna blir trygge her.
 • Vi går på minimum en tur pr uke, fortrinnvis i nærmiljøet
 • Barna skal gis tid til å bli selvstendige i påkledning med støttende voksen til stede.
 • Barna vasker hendene før hvert måltid.
 • Vi danser til musikk og deltar på Mini-Røris.
3-4 år
 • Vi går på to turer pr uke, fortrinnsvis i nærmiljøet, i all slags vær.
 • Barna øver på å kle av og på seg selv.
 • Vi snakker om viktigheten av å spise sunt, og hva det gjør med kropp og helse.
 • Vi lærer barna viktigheten av håndvask og gode toalettrutiner.
 • Barna er med på Mini-røris og blir kjent med ulike regelleker.
Skolestartere
 • Vi går på to turer pr uke, noen i nærmiljøet og noen litt lenger i skog og mark.
 • Vi oppmuntrer til selvstendighet ved toalettbesøk og av-påkledning og bevisstgjøre barna om hvilke klær de trenger til ulikt vær.
 • Vi snakker om kosthold og matens betydning for kroppens funksjoner.
 • Barna er med på Mini-Røris.
 • Barna lærer regelleker, ballspill og samarbeidsøvelser både inne og ute.

Kunst, kultur og kreativitet

1-2 år
 • Barna skal få erfaringer med enkle materialer, plastelina, ark, saks, lim og naturmaterialer.
 • Ved formingsaktiviteter vil vi ha fokus på prosess og ikke produkt.
 • Barna skal få uttrykke seg estetisk på ulike måter gjennom musikk med instrumenter, formingsmateriell og ute i naturen.
3-4 år
 • Barna skal få erfaringer med ulike materialer.
 • Vi samtaler med barna om de ulike uttrykkene de har skapt.
 • Vi bruker musikk, instrumenter og sang i hverdagen.
Skolestartere
 • Barna skal få erfaringer med ulike (natur-)materialer, og noen enkle verktøy som hammer og spiker.
 • Vi oppmuntrer barna til å ta i bruk kreativiteten og fantasien på eget initiativ.
 • Vi bruker musikkinstrumenter og dramatisering som uttrykksformer.

Natur, miljø og teknikk

1-2 år
 • Vi skal fokusere på glede og opplevelser når vi er på tur. Det viktigste er ikke hvor langt vi går, men opplevelsen av å være på tur.
 • Barna skal lære å plukke opp etter seg og ta vare på naturen.
 • Vi benevner insekter, småkryp og fugler på turene. Og bruker bøker med bilder av disse.
 • Barna skal få bli introdusert for og gjort oppmerksom på endringene i naturen ved ulike årstider.
 • Vi gjennomfører ruskenaksjon på barnehagens område.
3-4 år
 • Vi skal fokusere på glede og opplevelser når vi er på tur og benytter oss av naturen vi har i gangavstand fra barnehagen.
 • Barna blir bevisstgjort på kildesortering.
 • Vi bruker bøker og digitale verktøy for å se og gjenkjenne planter, fugler og dyr vi har sett ute i naturen.
 • Vi følger endringene som skjer i naturen. Vi gjennomfører ruskenaksjon i og ved barnehagens område.
Skolestartere
 • Barna skal få være nysgjerrige i møte med naturen og oppmuntres til å bruke alle sansene. De skal se verdien av naturen og naturmateriale, og få ta med seg det de finner, tilbake til barnehagen.
 • Barna lærer å sortere naturmateriale og andre ting som ikke hører til naturen.
 • Barna skal lære om trær, dyr, fugler, blomster og sopp og får bruke digitale verktøy for å søke opp ulik kunnskap.
 • Vi gjennomfører ruskenaksjon i nærmiljøet

Etikk, religion og filosofi

1-2 år
 • Vi markerer tradisjoner og høytider.
 • Barna får begynnende fortsåelse om egne følelser ved at personalet setter ord på og anerkjenner barnas følelser.
 • Vi undrer oss sammen over det som vi opplever og oppdager i hverdagen.
3-4 år
 • Vi markerer og snakker om ulike høytider i løpet av barnehageåret.
 • Vi skaper rom i hverdagen for undring. Vi veileder barna i konflikthåndtering og sosialt samspill.
Skolestartere
 • Vi markerer og snakker om ulike høytider i løpet av barnehageåret.
 • Vi bruker hverdagssamtaler til å undre oss over store spørsmål.
 • Vi oppmuntrer barna til å finne egne løsninger på konflikter
 • Vi snakker med barna om å vise toleranse og respekt for at alle er forskjellige.

Nærmiljø og samfunn

1-2 år
 • Vi snakker med barna om det vi ser på tur i nærmiljøet.
 • Barna skal få erfaringer med enkle trafikkregler.
 • Barna skal få erfaringer med å være en del av fellesskapet.
3-4 år
 • Vi snakker med barna om det vi ser og opplever på tur.
 • Barna skal få erfaringer med trafikkregler på tur.
 • Vi snakker hva vi heter, hvor gamle vi er og hvor vi bor.
Skolestartere
 • Vi bruke buss og t-bane for å få erfaring med trafikk og om trafikkbildet
 • Vi snakker om demokrati i barnehagen og i samfunnet ellers.
 • Barna skal kunne/vite etternavnet
 • sitt og navn på sine nærmeste og
 • hvor de bor
 • Vi introduserer barna for barnekonvensjonen og bevisstgjøre dem på at de har egne rettigheter
 • Vi snakker med barna om hva mobbing er.

Antall, form og rom

1-2 år
 • Barna skal få begynnende forståelse for sortering.
 • Barna skal få begynnende forståelse for størrelser, former og antall.
 • Enkel konstruksjonslek med ulikt materiale skal være tilgjengelig for alle barn
 • Barna skal få konkrete opplevelser med romfølelse (gjemme seg under bord, stoler, under tepper)
3-4 år
 • Vi bruker matematiske begreper i dagligtalen.
 • Vi følger opp barnas lyst til å utforske matematiske sammenhenger
 • Barna skal få erfaring med konstruksjonslek inne og ute.
 • Vi spiller spill sammen med barna.
Skolestartere
 • Vi bruker matematiske begreper i dagligtalen
 • Vi Videreutvikler begrepsforståelse av geometri, mengder og mål/vekt
 • Vi funderer med barna rundt avstander, vekt, volum og tid.
 • Vi gir barna oppgaver med matematiske utfordringer. Få erfaring med tallsymboler og skrevne tall.
 • Barna skal få erfaringer med mer avanserte spill og regelleker