SELECT *, goalpage.id AS ids FROM goalpage LEFT OUTER JOIN goalpagecontent ON goalpagecontent.goalpageID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageID ON pageID.contentID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageIDcontent ON pageIDcontent.pageIDID = pageID.id WHERE pageID.contentTable = 'goalpage' AND pageID.id = '52855558' ORDER BY goalpage.sortnr

Sosial kompetanse

  • Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap.
  • Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.

Våre tiltak for å oppnå dette i år:

  • Hjerteprogrammet er selve kjernen og hjertet i Læringsverkstedets pedagogiske arbeid. For oss er Hjerteprogrammet formålsparagrafen i praksis. Hjerteprogrammet er en viktig del av vårt arbeid med å sikre barns rett til medvirkning i våre barnehager. Det er utviklet for å gi barna mest mulig av positive opplevelser som de skal ha med seg resten av livet. Mye av grunnmuren for omsorg, empati, forståelse og toleranse formes i barneårene. Vi har fokus på at hvert barn høre og oppleve at de er verdifulle hver eneste dag.
  • Læringsverkstedet arbeider helhetlig med barns sosiale kompetanse. Hjerteprogrammet har hjertet som symbol og bygger særlig på innholdet i rammeplanens kapittel 2.4 Sosial kompetanse og fagområdene «Etikk, religion, filosofi» og «Nærmiljø og samfunn». Hjerteprogrammet skal utvikle barna både som enkeltindivider og som en del av et sosialt fellesskap.
  • Hovedmål; Du er verdifull! Målet med hjerteprogrammet er å skape opplevelsen i hvert barn av at de er verdifulle! De har en verdi som seg selv og alle barna er nødvendige for helheten. Vi ønsker å gi dem positive opplevelser i samvær med andre og lære dem sosiale “kjøreregler” i et godt fellesskap. Vi vil gi dem en trygg forankring i deres egen kultur og respekt for andres kulturelle verdier og ytringer.