SELECT *, goalpage.id AS ids FROM goalpage LEFT OUTER JOIN goalpagecontent ON goalpagecontent.goalpageID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageID ON pageID.contentID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageIDcontent ON pageIDcontent.pageIDID = pageID.id WHERE pageID.contentTable = 'goalpage' AND pageID.id = '52855559' ORDER BY goalpage.sortnr

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

  • Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole og eventuelt aktivitetsskole.
Alle kommunale barnehager og skoler skal følge Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Et informasjonsskjema om barnet sendes skolen før skolestart gitt foreldrenes samtykke.

Våre tiltak for å oppnå dette i år:

  • Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehagen til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i samarbeid med barnets hjem. Planer for barns overgang fra barnehage til skole må være nedfelt i barnehagens årsplan”, (Rammeplanen, 2011). Rammeplanen påpeker barnehagens ansvar for å legge til rette for at barna kan ta avskjed med barnehagen på en god måte og glede seg til å begynne på skolen. Barnehagen skal følge kommunens vedtatte planer for overgang barnehage/skole. Det siste barnehageåret vil det altså være et tett samarbeid mellom barnehage og skole. Læringsverkstedet Tåsenløkka barnehagen følger Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Formålet med Oslostandarden er å sikre gode rutiner for samarbeid mellom barnehage og skole, en meningsfull sammenheng i barnets opplæringsløp samt en god overgang fra barnehage til skole for hvert enkelt barn. Dette forutsetter et tett samarbeid mellom barnehagen, foresatte og skolen, og foresatte vil få god informasjon knyttet til overgangen til skole gjennom det siste året før skolestart.
  • Hensikten med planen er å sikre barna en god overgang fra barnehage til skole, bidra til et helhetlig læringsløp, et best mulig samarbeid mellom barnehage og skole, tilrettelegge for barn med spesielle behov og minoritetsspråklige barn, avtale skolebesøk og ha aktiviteter som gjør det spesielt å være i førskolegruppa.
  • 5-års gruppe/førskolegruppe: Gjennom ukentlige aktiviteter og utflukter har skolegruppen fokus på ulike skoleforberedende aktiviteter, som er tett knyttet til våre fem fagområder. Dette er de samme områdene som barna senere vil møte som fag i skolen. I Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (2011) har skoleforberedende aktiviteter en tydelig plass, men den gir oss ikke beskrivelser av selve aktivitetene. Dette betyr at det er opp til hver enkelt barnehage å finne og tilpasse skoleforberedende aktiviteter for barna. Aktivitetene i årets gruppe vil ha særlig fokus på å inspirere barna, vekke deres nysgjerrighet og la dem uttrykke og utfolde seg innenfor de fem fagområder. Barna vil i tillegg ha trafikkopplæring, samt besøke deres skoler. Gruppen vil ha aktiviteter knyttet til et fagområde i måneden, slik at vi får mulighet til å fordype oss og jobbe med et tema over lengre tid. Barna vil selvsagt ha aktiviteter innenfor alle de fem fagområder ukentlig med resten av barnegruppen. Læring gjennom lek og lekende aktiviteter vil ha en sentral plass i årets skolegruppe. Lek og læring kan vanskelig skilles fra hverandre og lek har mange funksjoner i barns hverdag. Det er et uttrykk for tenkning, en arena for handling, problemløsning og eksperimentering. Gjennom lek kan barn ta andres roller og videreutvikle sin empati med andre, de kan bearbeide ulike opplevelser og også tilegne seg viktig sosial kompetanse (Lillemyr, 1999). Gjennom tett oppfølging og veiledning i leken, er vi opptatt av å løfte fram etiske dilemma som oppstår i samspillet, vise barna deres handlingsmuligheter og slik bidra til læring og videreutvikling. Et annet sentralt element som vil prege årets aktiviteter i førskolegruppen handler om barns medvirkning. Medvirkning handler i stor grad om en pedagogisk praksis som skaper prosesser der vi sikrer at alles stemmer blir hørt og at alle opplever de har betydning i det som foregår (Bae, 2005). Til tross for at skolegruppen har faste aktiviteter planlagt og styrt av oss voksne, er vi svært opptatt av å være lydhøre overfor barnas egne initiativ, følge deres interesser og ideer i det daglige samspillet og ikke minst la disse ha en virkning i fellesskapet. Dette betyr også at vi er åpne for endringer i våre planer etter barnas egne ønsker og behov.
  • Vi har satt oss følgende mål for skolegruppens aktiviteter: gi barna gode og spennende opplevelser i gruppen, gi barna varierte aktiviteter som er tilpasset deres alder og modningsnivå, ha fokus på lek, vennskap og inkludering i barnas samspill med hverandre, vekke barnas nysgjerrighet og interesse for de fem fagområder, ivareta barnas rett til medvirkning i gruppen og gi barna en forutsigbar og god overgang fra barnehage til skole.