SELECT *, goalpage.id AS ids FROM goalpage LEFT OUTER JOIN goalpagecontent ON goalpagecontent.goalpageID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageID ON pageID.contentID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageIDcontent ON pageIDcontent.pageIDID = pageID.id WHERE pageID.contentTable = 'goalpage' AND pageID.id = '52855551' ORDER BY goalpage.sortnr

Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene

  • Barnehagebarn skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing
  • Barnehagebarn skal møte ansatte med høy kompetanse og tid til å følge opp den enkelte
  • Barnehagebarn skal få et pedagogisk tilbud som støtter det enkelte barns lek, utvikling og læring
  • Barnehagebarn skal utvikle gode språklige og sosiale ferdigheter og være godt forberedt til skolestart

Våre tiltak for å oppnå dette i år:

  • I Læringsverkstedet Tåsenløkka bruker vi hjerteprogrammet «Vi har hjerte for deg» aktivt i arbeidet med likeverd og inkluderende fellesskap. Hjerterud er hjerteprogrammets læringsvenn. Hjerterud er opptatt av fagområdet «Etikk, religion og filosofi» og «Nærmiljø og samfunn». Når Hjerterud er på besøk på avdelingen, jobber vi først og fremst med å fremme barnets selvfølelse, trygghet og mestring. Vi jobber også med at barna skal utvikle forståelse for andre, toleranse og omsorgsevne. Hjerterud har med seg en verdifull koffert som er fylt opp med positive nøkkelord og ulike hjelpemidler som hjelper oss i arbeidet med å styrke og veilede enkeltindivid og barnegruppen i sosial kompetanse. Denne kofferten bruker vi blant annet under samling, aktiviteter, i grupper eller i andre hverdagssituasjoner. Hjerteprogrammet er med oss i alt vi gjør i barnehagen, og minner oss på hvordan vi skal være mot hverandre og med oss selv.
  • Våre medarbeidere har og tar ansvar for at hvert enkelt barn opplever at de selv og de andre i barnegruppen er viktige mennesker som har betydning for fellesskapet i barnehagen.
  • Leken er selve grunnstammen i alle aktiviteter i barnehagen og er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. En av våre målsetninger er å skape rom for variert lek og ulike aktiviteter i løpet av barnehagehverdagen. Dette gjør vi ved å veksle mellom frilek, lekegrupper, organisert lek og lek hvor de voksne kan være med på barnas premisser. Vi ønsker å skape arenaer hvor ”lek og læring er gøy”. Læring skal foregå i det daglige samspillet i barnehagen og er knyttet tett sammen med omsorg, lek og danning. I barnehagen skal barna få støtte til å utvikle nysgjerrighet, kreativitet, vitebegjær og lærelyst, og legge et godt grunnlag for livslang læring og danning.
  • Læringsverkstedet Tåsenløkka barnehagen følger Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Formålet med Oslostandarden er å sikre gode rutiner for samarbeid mellom barnehage og skole, en meningsfull sammenheng i barnets opplæringsløp samt en god overgang fra barnehage til skole for hvert enkelt barn. Dette forutsetter et tett samarbeid mellom barnehagen, foresatte og skolen, og foresatte vil få god informasjon knyttet til overgangen til skole gjennom det siste året før skolestart. Barnehagen har også en egen skolestartergruppe som foreberder barna på overgangen til skolen.