SELECT *, goalpage.id AS ids FROM goalpage LEFT OUTER JOIN goalpagecontent ON goalpagecontent.goalpageID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageID ON pageID.contentID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageIDcontent ON pageIDcontent.pageIDID = pageID.id WHERE pageID.contentTable = 'goalpage' AND pageID.id = '52855554' ORDER BY goalpage.sortnr

Barns medvirkning

  • Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger.
  • Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn påbarnehagens daglige virksomhet.
  • Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet.

Våre tiltak for å oppnå dette i år:

  • FNs barnekonvensjon er nedfelt i barnehageloven og skal sikre barns meninger blir hørt og tatt på alvor.
  • Hvert enkelt barn skal oppleve å bli sett, hørt, forstått og respektert av voksne som er av anerkjennende, tydelige og ansvarsfulle i møte med hvert enkelt barn og barn i grupper. Barn erfarer medvirkning og innflytelse når de får delta aktivt i dialog og samhandling med barn og voksne og deres på meninger og innspill bidrar til endring. Gjennom barnesamtaler og intervjuer får barna være med å planlegge og evaluere aktiviteter i barnehagens hverdag.
  • I Læringsverkstedet Tåsenløkka har vi fokus på barns medvirkning ved at vi følger barnas initiativ. Barns medvirkning utfolder seg forskjellig fra barn til barn og barn i ulike aldre. Det handler om å få lov til å være den man er og ha rom for å uttrykke følelsene sine. Barnas følelser blir anerkjent og respektert gjennom medvirkning. Ved å følge barnas initiativ kan vi bruke det vi observerer i pedagogisk planlegging og ha fleksible planer med tanke på at barns medvirkning skal komme til syne. På småbarnsavdeling vil vi hele tiden følge barnas behov, og vi endrer planer dersom vi ser at det er til barnas beste. Vi dokumenter endringer i planer gjennom bilder og dagrapport inne på vår digitale kommunikasjonsløsning kalt «mitt barn». På storbarnsavdeling får barna delta i idemyldring og planlegging av aktiviteter. Videre jobber vi med rommet, den tredje pedagog, i forhold til hvordan leker og utstyr plasseres på avdelingen. Leker og utstyr plasseres slik at det fremmer barnas selvstendighet. Barn skal få lov til å eie sin egen dag, få lov til å uttrykke sin mening og være med i evalueringsprosesser i barnehagen.